Klauzula informacyjna dla infolinii MedicCentre

Grupa LUX MED - prywatna opieka medyczna
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MedicCentre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-952), przy ul. Wiertniczej 89, wpisana pod numerem KRS 0000660624 do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, której nadano NIP 5213765568 oraz REGON 366435562, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 PLN (dalej jako „Administrator”). Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: [email protected] lub pod adresem siedziby wskazanym powyżej.
 2. Może Pani/Pan skontaktować się również bezpośrednio z ustanowionym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [email protected] lub pisemnie pod adresem ul. Wiertnicza 89, 02-952 Warszawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach, na podstawie poniżej wskazanych podstaw prawnych oraz przez wskazany poniżej okres (w zależności od tematu rozmowy):
  1. podjęcia działań w celu zawarcia umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – przez okres realizacji umowy,
  2. obsługi reklamacji oraz roszczeń związanych z umową (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) lub na podstawie obowiązków wynikających z przepisów prawa przez okres konieczny do rozpatrzenia reklamacji lub okres przedawnienia roszczeń,
  3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń,
  4. w zakresie nagrań rozmów z infolinii w celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi klienta na podstawie Pani/Pana zgody wyrażonej przez kontynuację rozmowy – przez okres 12 miesięcy lub do czasu wycofania zgody. W przypadku w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa albo Administrator uzyskał wiadomość, iż mogą one stanowić taki dowód – do czasu prawomocnego zakończenia takiego postępowania.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  1. podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie realizacji umowy,
  2. podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie usług IT, pomocy prawnej, kadrowej, księgowości, podatków lub usługi doradcze,
  3. podmiot dostarczający usługi w zakresie monitoringu połączeń telefonicznych.
 5. Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, sprostowania i usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, w tym otrzymania ich w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub żądania ich przesłania innemu Administratorowi.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczącego jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora.
 8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości przeprowadzenia rozmowy.
 10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.